Powiat Tczewski

Obszar B zadanie 1, zadanie 3, zadanie 4

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny dokument potwierdzający stan prawny dotyczący niepełnosprawności wnioskodawcy lub dziecka/podopiecznego, którego dotyczy wniosek
 • RODO - potwierdzenie zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 
 • oświadczenie wnioskodawcy Moduł I
 • akt urodzenia – jeśli sprawa dotyczy niepełnoletniego dziecka/podopiecznego
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy pełnoletniego dziecka/podopiecznego, będącego pod opieką prawną wnioskodawcy
 • notarialne pełnomocnictwo – jeśli sprawa dotyczy osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie; pełnomocnictwo dołącza się do wniosku wraz z Oświadczeniem pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 • pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej – jeśli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika, któremu udzielono pełnomocnictwa na czas niezbędny do realizacji wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW
 • zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę, gdy wniosek dotyczy osoby, u której występuje dysfunkcja narządu wzroku, ale nie stanowi ona podstawy wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub, gdy dotyczy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 roku życia 
 • zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę, gdy wniosek dotyczy osoby niewidomej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 roku życia 
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, gdy wniosek dotyczy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, u której występuje dysfunkcja obu kończyn górnych
 • zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę, gdy wniosek dotyczy osoby, u której występuje dysfunkcja narządu wzroku, ale nie stanowi ona podstawy wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, gdy wniosek dotyczy osoby, u której występuje dysfunkcja narządu słuchu, ale nie stanowi ona podstawy wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
 • co najmniej po jednej ofercie cenowej dotyczącej wybranego przedmiotu dofinansowania
 • do wniosku składanego poza SOW, w wersji tradycyjnej (papierowej) - oświadczenie o dochodach
 • wnioskodawca, który ubiega się o ponowne udzielnie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel jest zobowiązany wykazać przesłanki wskazujące na potrzebę powtórnego/kolejnego dofinansowania ze środków PFRON
 • prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku – w przypadku wniosków składanych po dniu 31 sierpnia

Fakultatywnie:

 • dokument potwierdzający aktywność zawodową, np. zaświadczenie z urzędu pracy, zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dokument wystawiony przez placówkę edukacyjną, potwierdzający obecnie realizowany poziom kształcenia
 • aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
 • dokument poświadczający, że osoba niepełnosprawna w okresie od 1 stycznia 2023 roku podnosiła kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, których ukończenie może udokumentować otrzymanym np. certyfikatem
 • dokument poświadczający, że osoba niepełnosprawna jest osobą poszkodowaną w 2023 lub w 2024 roku w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych

Informacja dodatkowa – dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie:

        1.            skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW

        2.            kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które należy załączyć w oryginale

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia może wezwać do okazania oryginału dokumentu.