Powiat Tczewski
Powróć do: Rady Społeczne

Powiatowa Rada Sportu

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powoływane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu, a także regulamin jej działania. Zgodnie z regulaminem powoływania Powiatowej Rady Sportu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 14/51/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 marca 2011 r. Prezydent Miasta Tczewa, a także Burmistrzowie oraz Wójtowie Gmin położonych na terenie powiatu tczewskiego wskazali swoich przedstawicieli na kolejną kadencję, tj. na lata 2022 - 2024. W skład Powiatowej Rady Sportu, zgodnie z zapisami wspomnianego regulaminu, wchodzi również dyrektor Powiatowego Centrum Sportu.

Skład Powiatowej Rady Sportu na lata 2022 - 2024 :

  1. Tomasz Tobiański - dyrektor Powiatowego Centrum Sportu - Przewodniczący Powiatowej Rady Sportu,
  2. Przemysław Bieliński - przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin - Z-ca Przewodniczącego,
  3. Julia Zawiszewska - przedstawicielka Wójta Gminy Morzeszczyn - Sekretarz,
  4. Ewa Bartczak - przedstawicielka Wójta Gminy Subkowy,
  5. Beata Osiak - przedstawicielka Burmistrza Miasta i Gminy Gniew,
  6. Eugeniusz Markowicz - przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa,
  7. Wojciech Czerwiński - przedstawiciel Wójta Gminy Tczew.